Käitaja nimi: PYROCOM OÜ
Käitise aadress: Mägilinna, Ebavere küla, Väike-Maarja vald 46209.
Ohutusabinõude kohta teavet andva vastutava isiku nimi ja kontaktandmed: turundusjuht Anneli Uueküla, anneli.uuekula@pyrocom.ee ; tel: 53010702

Pyrocom OÜ pürotehnika ladu on Kemikaaliseaduse alusel B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Ettevõtte on koostanud, esitatud ning saanud eelnimetatud seaduse alusel nõutavad kooskõlastused:
Pyrocom OÜ pürotehniliste toodete lao teabelehe kooskõlastus.
Tehnilise Järelevalve Ameti otsus 05.09.2018 nr 1-10/18-284
Pyrocom OÜ riskianalüüsi ja ohutuse tagamisise süsteemi kirjelduse kooskõlastus.
Tehnilise Järelevalve Ameti otsus 29.12.2018 nr 1-10/18-431
Ettevõtte tegevusluba: MTR Majandustegevuse registris registreeritud tegevusluba LPK000123, Pürotehnilise toote käitlemine.

Riiklikku järelevalvet viiakse läbi vähemalt kord aastas! Täpsemat infot järelevalve kohta saab e-kirjaga: info@rescue.ee ja/või info@ttja.ee

PYROCOM OÜ laokompleksis ladustatakse ja valmistatakse ette müügiks pürotehnilisi tooteid allklasside 1.3G ja 1.4G osas.
Peamine suurõnnetus on pürotehnika süttimine. Pürotehnilised tooted on tuleohtlikud. Tulekahju korral eraldub põlemisel suurel hulgal soojuskiirgust. Pürotehnilised tooted süttivad üksteise järel väiksemate plahvatusefektidega ja laialipaiskumisega. Suurema põlengu korral võib esineda üheaegsel väiksemaid plahvatusefekte ning laialipaiskumist ohuraadiuse ulatuses.
Suurõnnetuse korral on oht ohualas saada vigastusi plahvatusefekti tagajärjel laialipaiskuvatest esemetest. Ohualas lendub põlevaid osakesi, mis võivad süüdata käitist ümbritseva maastiku.
Ohualast väljaspool inimestele, varale ja keskkonnale kahju ei teki. Kohapeal on olemas hädaolukorra vältimiseks vajalik kogus ABC pulbertulekustuteid.

Võimalikust suurõnnetusest teada saamine ja ohualas olevate inimeste hoiatamine ja teavitamine:
• *Ohualas alaliselt paiknevad inimesed puuduvad, ajutiselt sinna sattunud inimesed kuulevad või näevad laos toimuvaid plahvatusefekte ja eemalduvad, vajadusel teavitatakse suusõnaliselt.
*Suurõnnetuse korral palutakse ohualas viibijatel eemalduda ohuallikast 110 meetri kaugusele. Vaata plaani millel punase joonega märgitud siseala on ohuala.
*Hädaolukorrast teavitab ettevõtte turundusjuht Baltic Agro teravilja kontorit ja Künka talu elanikke võimalusel telefoni teel või muul parimal võimalikul moel. Mõjupiirkonda jäävaid elanikke ja ettevõtteid teavitatakse SMS teavitusega
„Tulekahju Pyrocom OÜ territooriumil. Hoida uksed ja aknad suletuna. Vältida suitsu sisse hingamist. Vajadusel eemalduda põlemissuitsust väljapoole“

Mõjupiirkonda jäävate inimeste käitumise juhis:
„Õnnetuse korral mõjupiirkonnas olevatel majadel hoida kinni uksed ja aknad, väljas olles mitte sattuda põlemissuitsu levimise sektorisse, autos olles teisaldada auto põlemissuitsu sektorist välja. Harjumatute lõhnade esinemisel hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid. Ära kasuta lahtist tuld! Kasuta telefoni ainult äärmisel vajadusel, et mitte koormata telefoni liine. Teavita ning abista naabreid ja lähedalasuvaid kaaskodanikke. “

PYROCOM OÜ teeb tihedat koostööd Väike-Maarja riikliku päästekomandoga, tagamaks suurõnnetuse korral vajalik tegutsemine ja vähendamaks suurõnnetuse tagajärgi. Samuti on koostatud hädaolukorra lahendamise plaan õnnetusest tulenevate väljaspool käitist ilmnevate tagajärgedega toimetulekuks.
Õnnetuse korral soovitame järgida kõiki Päästjate ja ettevõtte personali poolt antavaid juhiseid.


Lisainfo soovi korral saatke palun e-kiri: anneli.uuekula@pyrocom.ee

Please feel free to contact us in any questions. Personal email addresses are as firstname.lastname@.

INFO

Pyrocom Oü
reg.nr 14494394
KMKNR -EE102072279
Mägilinna, Ebavere küla,
Väike-Marja vald, 46504
Sami Tammi:
+372 53039051
Anneli Uueküla:
+372 53010702
info@pyrocom.fi
SAFETY / OHUTUS
Copyright © Pyrocom 2019. All rights reserved.  
Web Design:
  Hakusana.com